zmień kontrast
A+  A-
LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
 

Ogłoszenia

Konkurs dla uczniów klas gimnazjalnych
10 kwiecień 2018

 

Regulamin

Warszawskiego Konkursu: Cyberprzemoc. Przeciwdziałamy.

pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Mokotów

dla uczniów klas gimnazjalnych w różnych typach szkół

 

 1. CELE KONKURSU:
 • zwrócenie uwagi uczniów na cyberprzemoc i uwrażliwienie ich na możliwość wystąpienia tego zjawiska w ich otoczeniu,
 • zwrócenie uwagi młodzieży na konsekwencje stosowania przemocy,
 • motywowanie do dbałości o bezpieczeństwo (swoje i cudze) w Internecie,
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z technologii komunikacyjnych,
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności twórczych młodzieży.
   
 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. Józefa Bema w Warszawie.

 

 1. ADRESACI KONKURSU:
 1. Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla uczniów klas gimnazjalnych w różnych typach szkół w Warszawie.
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch turniejach (do wyboru):
 • turniej literacki
 • turniej filmowy
 1. Uczestnicy każdego turnieju są oceniani i nagradzani oddzielnie.

 

 1. WARUNKI KONKURSU:
 1. Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy literackiej w dowolnej formie (esej, opowiadanie, wiersz…). Maksymalna długość tego typu pracy: cztery strony formatu A4 lub nakręcenie filmu trwającego maksymalnie 10-minut.
 2. Praca przysłana na konkurs musi dotyczyć cyberprzemocy oraz sposobów walki z tym zjawiskiem.
 3. Każda szkoła zobowiązana jest do wyboru maksymalnie 5 najlepszych prac literackich
  i 5 filmów, a następnie do ich przesłania wraz z kartą zgłoszenia w terminie do dnia
  16 maja 2018r. na adres Organizatora: LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Bema, ul. Marynarska 2/6, 02-674 Warszawa lub do przesłania prac i skanu wypełnionej karty zgłoszenia na jeden z adresów mailowych: a.michalczuk@bem.waw.pl ; z.misiak@bem.waw.pl
 4. Nadesłanie prac konkursowych wraz z kartą zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz jego opiekuna przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
 5. Prace konkursowe nie będą zwracane.
 6. Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.bem.waw.pl

 

 1. PODSUMOWANIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD:
 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenie prac konkursowych zostaną wzięte pod uwagę kryteria: tematyka i poziom artystyczny prac.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: www. bem.waw.pl
 4. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci: tabletów, audiobooków, power banków, pendrivów.
 5. Wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora dnia 01.06.2018r.  
 6. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: a.michalczuk@bem.waw.pl
  lub z.misiak@bem.waw.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Warszawskim Konkursie
Cyberprzemoc. Przeciwdziałamy.

organizowanym przez LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. Józefa Bema

Adres szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon /fax: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Strona internetowa/e-mail: ………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko uczestnika, klasa: ……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………………………………………

telefon opiekuna ucznia (lub szkoły): ………………………………………………………………………………..

 

Forma pracy:

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Konkursu i przyjąłem/-am jego warunki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 z p. zm.) do prawidłowego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 

……………………………………………………………………………………

                            Podpis rodzica / prawnego opiekuna ucznia

biorącego udział w konkursie

Współpracujemy z